BiosBardia

O país dos libros en galego

Edicto xudicial ou un gran poema a Ánxel Casal?

Á dereita, Ánxel Casal retratado no cemiterio da Coruña e ilustración de Ben Sanhn coas palabras finais de defensa do anarquista Bartolomeo Vanzetti.

Xosé Enrique Acuña.

Ás veces, ante algúns documentos pouco hai que escribir. Non fai falla. Só conmocionarse, exercer a relectura e optar por darlle a volta a algo que en orixe nace para xusto o contrario do que sentimos nunha primeira vista. Non son poucas as veces que a literatura legal, aquela que se escribira coa automática prosa das requisitorias aos fuxidos, ou a maquinalmente elaborada nas sentenzas dos consellos de guerra, a maiores dunha certificación da ignominia, co paso do tempo pode cumprir un papel ben distinto ao que quixo ser redactado como cruel vinganza ou mera persecución. A minuciosidade coa que é consignada (ás veces con claros erros e clamoroso clasismo) traspasa pola contra unha sonoridade que, se a aceptamos como canto, pódese reconverter, en desafío, nunha homenaxe certa e real a calquera dos homes e mulleres que figuran en tan indignos documentos.

Afastando como principio calquera reivindicación ou recoñecemento do acto xurídico orixinal que nace dun violento golpe, a mera lectura desta prosa militarizada pode reconstruírse como unha clara restitución ou reparación (en tempos –os actuais– que tal necesidade democrática non está oficialmente a ser cumprida) da obra e vida de tantos dos perseguidos ou asasinados logo de xullo do 36.

O que segue ben seguro que merece ser utilizado como proba nun ensaio histórico ou nunha biografía política. Mais outro uso é igual de reivindicable. Neste caso, tratalo, utilizalo como literatura pura. A redactada anonimamente ou non como simple relatorio xudicial pero que a nosa imaxinación –e lealdade– pode convertela en himno laudatorio. Requírese facer o exercicio e mesmo é asumible recomendalo. En clave poética ou se cadra como contundente monólogo dun acto teatral do que gocemos na escuridade dunha platea.

Acheguemos certa comparativa. En 1938, Seldem Rodman publicou unha antoloxía de poetas norteamericanos (A New Anthology of Modern Poetry) e nela non tivo reparo en incluír o último discurso –ou derradeiras palabras– que o anarquista italiano Bartolomeo Vanzetti pronunciara ante o tribunal de Boston que o condenou a morte. Unha provocadora aposta por un texto en puridade non literario e que en orixe era unha obrigada acción xudicial de defensa. Estamos pois ante un claro descontexto literario que décadas máis tarde tamén chamou á atención de Ernesto Cardenal e José Coronel Urtecho, os dous debedores de Rodman antólogo, que igualmente firmaron unha selección da poesía norteamericana en 1963. Nela escriben: “Otras particularidades de esta antología son el incluir como poemas unos que en realidad no se consideraban poemas”. Referíanse, claro é, á alegación de Vanzetti e mais tamén a un poema de Karl Saphiro que traducen, e no que o poeta expresa que “en una de las más ampliamente antologías de la rima presente, un discurso, la peroración auténtica de un hombre condenado a morir, está incluída en el texto junto a los más ejemplares y abtrusos de los poemas modernos”. Saphiro nesta súa peza literaria alude a Seldem Rodman e súa valente decisión de inserir as palabras de Vanzetti e así, entende, incardinar e caracterizar “o martirio como huesped de la causa literaria”.

Salvando as distancias, este exercicio queremos facelo agora en torno a Ánxel Casal. Un home que sufriu tres liquidacións: a física da súa propia figura –asasinado–, a fin da Editora Nós que dirixía e o peche e destrución da imprenta da que era propietario, tamén de nome Nós. E que tamén padeceu, en vida e xa morto, tres “xustizas”. A militar, a civil e mais a irregular do “paseo”. E as tres, en clara correspondencia co planeado previamente polos alzados en armas contra a República.

O que achegamos de seguido, pensamos, non merece tradución. Mellor, entendemos, é presentar limpos os textos e mesmo lelos en voz alta adoptando a sonoridade burocrática e funcionarial do castelán en que no seu día e hora foron redactados en calquera sinistra oficina xudicial. Así, deste xeito literal e verosímil, é como optamos por ofrecer estas dúas transcricións dunha época negra en que, sen querelo, os seus autores intelectuais nos deixan unhas pezas literarias excepcionais. Unha “literatura” que debemos situar dentro da nosa memoria democrática e, xa agora, con certificación de obra maior. Como reto ou provocación para recitalas como un poema, dos épicos, dedicado ao labor de Ánxel Casal, ao seu maxisterio como editor e, sobre todas as cousas, como unha avivada poética desde a que, con solidez e enerxía, nos acheguemos a todo o aquilo que Casal construíu e estaba a construír até os mesmos días do seu asasinato. Unha traxectoria persoal, política, cultural que, sen piedade algunha, quíxose condenar á desaparición. Algo que nin de lonxe conseguirían. Todo o contrario.

Un gran poema a Casal

EDICTO judicial [dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis]

Don Jaime Poch y Gutiérrez de Caviedes, Juez de primera instancia accidental de la ciudad y partido de Santiago.

Hace público: Que en diligencias de ejecución de sentencia de pleito de menor cuantía seguido en este Juzgado a instancias de don Felipe Sánchez Sucasas representado por el Procurador don Enrique Buján, contra don Angel Casal Gosenje, a quien representa el también Procurador don Eugenio Solla, sobre pago de pesetas, se embargaron como de la pertenencia del ejecutado y acordó sacar a pública subasta los efectos siguientes:

Una máquina tipográfica plana marca F. Uytteselt A. Bruxelles, interior de la rama 36 por 71 centímetros, con sus correspondientes rodillos para poder en cualquier momento trabajar. Con Baño-María para fundir rodillos y demás accesorios. Motor de unos dos caballos de fuerza y correas. Tasada en mil quinientas pesetas.

Una Minerva tipográfica de presión plana, marca Victoria Merkur. Tintaje cilíndrico, de tres rodillos dadores. Interior de la rama estrecha 32 por 42 centímetros. Con sus accesorios correspondientes. Dispuesta para accionamiento a pedal y directamente por electromotor. Un motor de medio caballo y sus correspondientes accesorios. Su valor mil pesetas.

Una guillotina a volante marca “Krause” luz de corte setenta y un centímetros a brazo o si se quiere puede ser movida por electromotor. Precio mil pesetas.

Total, tres mil setecientas pesetas:

El remate de los expresados efectos tendrá lugar en !a Sala de audiencia de este Juzgado el día diecisiete de enero del año próximo de mil nove cientos treinta y siete, á las once de su mañana, y se advierte que para, tomar parte en el mismo, es necesario depositar previamente el diez por ciento cuando menos de la tasación, que no se admitirán posturas inferiores a las dos terceras partes de ésta y que dichos efectos se subastarán separadamente, y que se hallan depositados en las plantas bajas de las casas números quince de la Rúa del Villar y tres de la Rúa de San Pedro de esta Ciudad, pudiendo ser examinados por los que quieran ser licitadores.

Santiago, dieciocho de diciembre de mil novecientos treinta y seis, Jaime Poch Gutiérrez de Caviedes, Ante mí, Vicente Rey Barreiro.

II

EDICTO [Santiago, mayo diez de mil novecientos treinta y siete]

Don Amador Ruibal Amor

Juez municipal suplente de este término, en funciones por incompatibilidad del propietario

Hace público: Que en diligencias ejecución de sentencia de juicio verbal civil seguido en este Juzgado a instancia de D. Gustavo Varela Radío, mayor de edad, casado, abogado y vecino de la Coruña, contra D. Angel Casal Gosenje, de igual estado, mayor de edad, impresor y de esta vecindad sobre pago de pesetas, se han embargado como de la propiedad de dicho demandado y sacan a pública subasta los siguientes efectos que han sido valorados en los precios que a cada uno de ellos se les asigna:

Una máquina cosedora para folletos, 130 pesetas

Un aparato para encuadernar, 25

Un rodillo de mano, 1

Una bruza, 1

Una mesa con plancha y tres estantes que sirve para platina de la Minerva, con varios kilos de imposición, 30

Tres cajas cuerpo 12 cada una de tamaño 61 por 95 con un peso de más de sesenta kilos, 150

Doce cajas tamaño 62 por 96 de letra de texto cuerpo 9, una de ellas cursiva, aproximadamente

unos 200 kilos de tipo, 575

Una caja 62 por 96 que contiene las cursivas de los cuerpos 12 y 6, 60

Otra caja 62 por 96 que contiene tipo máquina cuerpo 12, unos 10 kilos de letra y en la otra caja una titular cuerpo 6, mayúsculas, 25

Otra caja 62 por 96 de rayado que contiene puntillado de dos puntos, rayas medias negras de dos puntos, medias cañas de tres puntos y varios adornos más del cuerpo 6 y 12 inclusive, 15

Veintitrés cajas de 62 por 96 que contiene cada una los siguientes titulares:

Una un cuerpo 36 con cuerpo 24. 12

Otra con dos titulares, un cuerpo 48 y otro 10. 12

Otra con un cuerpo 16 con sus correspondientes versalitas, 10

Otra con un cuerpo 36 y otro 12, este último mayúsculas, 12

Otra con dos titulares cuerpos 28 v 12, 12

Otra con dos titulares cuerpos 20 y 9, 12

Otra con dos titulares cuerpos 24 y 8, 12

Otra con tres titulares cuerpos 28, 12 y 6, el primero mayúsculas, 15

Otra con dos titulares llamadas inglesas, cuerpos 20 y 12, 12

Otra con dos titulares cuerpos 28 y mayúsculas de un cuerpo 12, 12

Otra con cuerpos 28 inglesa y titular 12, 12

Otra con un cuerpo 16 cursiva, 10

Otra con dos titulares cuerpos 16 y 6, éste mayúsculas, 12

Otra con dos titulares cuerpos 20 y 10 graciosa, 12

Otra con dos titulares cuerpos 12 graciosa y mayúsculas 10 fantasía, 12

Otra con dos titulares cuerpos 12 y 10, 12

Otra con dos titulares cuerpos 8 mayúsculas y minúsculas y mayúsculas de cuerpo 10, 12

Otra con dos cuerpos 6 y 10, 12

Otra con dos titulares cuerpos 20 y mayúsculas de un cuerpo 6, 12

Otra con dos titulares cuerpos 48v20, 12

Otra con dos titulares cuerpos 32 y mayúsculas de un cuerpo 6, 12

Otra con tres titulares cuerpos 36 y mayúsculas de cuerpo 10 r 8, 12

Otra que contiene una titular cuerpo 48, 12

Siete chivaletes que contienen todas las cajas en disposición de componer sobre ellos, interlíneas de distintos tamaños, varios cajoncitos con blancos de distintos cuerpos y varios galerines con formas de composición de cuerpos diferentes, 125

Dos mesas que sirven de pupitre y cajones y una escalera, 10

Varios recortes de papel, 3

96 cajas de tarjetas de distintos tamaños, alguna incompleta; once cajas de sobres, 8 resmas de papel de distintos tamaños y clases, alguna incompleta, y 13 blok de papel tamaño corto, 15

Una instalación de madera para librería, un busto de yeso, 4 sillas y un marco de madera con

tres fotografías, 40

Un contador de la luz eléctrica, 50

Unos 200 kilos de plomo para linotipia, 200

102 libros en lengua gallega titulados “Arquivos”, en rústica, 100

400 libros en rústica titulados “Apuntes de Historia”, autor Vicente Risco, 100

345 libros en rústica, novela titulada “Luz y Basilio”, por José Pérez Brey, 100

193 libros titulados “De esto y de lo otro”, en rústica, por Roberto Blanco Torres, 100

6 libros en rústica titulados “Teatro Galego”, 3

38 libros titulados “Terra de Melide”, en gallego, 100

26 libros en rústica y gallego titulados “Mitteleuropa”, por Vicente Risco, 10

363 libros en rústica, obras completas de poesías por Manuel Leiras Pulpeiro, 100

1.108 libros en rústica y gallego, por varios autores, titulados “Teatro Gallego”, 150

204 libros en rústica y gallego, titulados “O derradeiro amore”, por Aurelio Ribalta, 100

194 libros en rústica y gallego, por Antón Noriega Várela, titulados “Como falan os Brañegos”, 50

126 libros en rústica y gallego titulados “Abellas de Ouro”, por José Lesta Meis, 100

421 libros en rústica y gallego titulados “Da Emigración”, por Antón Paz Miguez, 100

151 libros de poesías en gallego en rústica por Gonzalo López Abente, 100

117 libros de poesías en rústica titulados “El Alba del Quechemarín”, por Francisco de Fientosa, 100

395 libros en rústica titulados “Lecciones elementales de Historía Universal”, por Ramón Otero Pedrayo, 100

72 libros en rústica titulados “Ensayo histórico sobre la cultura Gallega”, por Ramón Otero Pedrayo,100

176 libros en rústica y gallego titulados “Contiños da Terra”, por M. García Barros, 50

408 libros titulados “Debalar” (sic), en rústica y gallego, por R. Otero Pedrayo, 100

70 libros titulados “Romantismo. Saudade, Sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía Castro e Pondal”, por Ramón Otero Pedrayo, 50

269 libros en rústica y gallego titulados “A romería (sic) de Xelmírez”, por R. Otero Pedrayo, 100

202 libros en gallego y en rústica titulados “Retrincos”, por Castelao, 300

152 libros titulados “Contos do Camiño e da rúa”, en gallego y rústica, por Ramón Otero Pedrayo, 100

71 libros titulados “Arredor de sí”, en rústica y gallego, por Ramón Otero Pedrayo, 50.

—Total, 3 973.

Asciende el valor de efectos reseñados a la cantidad de tres mil novecientas setenta y tres pesetas.

La subasta de los mismos tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado municipal a las doce dé la mañana del día veintiséis del corriente y se advierte que para tomar parte en la misma es necesario el depósito previo del diez por ciento de la tasación, hallándose los referidos efectos en los bajos de las casas número 15 de la Rúa del Villar y 3 de la Rúa de San Pedro, no admitiéndose licitaciones que no cubran las dos terceras partes del valor de dicha tasación.

Santiago, mayo diez de mil novecientos treinta y siete‚ El Juez, Amador Ruibal Amor. El Secretario, Manuel Fernández Ladreda.

Remate con nota biográfica de Gustavo Varela Radío

Non entramos a quen lle foron adxudicados os lotes requisados propiedade do “paseado” alcalde de Santiago Ánxel Casal, e no que, estrañamente, non figuran exemplares de obras en curso de Luís Seoane e Ánxel Fole, nin tampouco dos Seis poemas galegos de Federico García Lorca. Mais si coñecemos que Gustavo Varela Radío –sen que nos transcendesen as legais ou persoais causas da súa implicación neste histórico embargo– o 31 de xaneiro de 1937, é dicir ben pouco antes do edicto sobre os bens de Casal, será sorprendentemente destituído de forma definitiva no servizo como fiscal territorial da Audiencia da Coruña por orde da presidencia da Junta Técnica del Estado que desde Burgos exercía o primeiro poder franquista. Varela Radío, que nacera en Pontevedra en 1876, morreu en Santiago en maio de 1956 aos 80 anos. Casou con Manuela Gutiérrez de Caviedes y Rivadeneira [nótese a coincidencia de apelidos co xuíz actuante no primeiro dos preitos] coa que tivo sete fillos e fillas. Procedía dunha familia na que seu pai, Teodoro Varela de la Iglesia, exercera de catedrático de Matemáticas en Compostela. Un dos seus irmáns foi Manuel Varela Radío, médico e tamén catedrático, que dirixira con Ángel Baltar un prestixioso sanatorio nesa cidade. Gustavo Varela Radío recibira o seu título de Dereito en 1897 case ao tempo de que fose dos fundadores da Sociedad Unión Protectora de Artesanos de Santiago. Na súa carreira xudicial foi fiscal municipal de Santiago para de seguido continuar como xuíz na Estrada e Cambados. Posteriormente exercerá como fiscal nas audiencias de Pontevedra, A Coruña e Madrid. Como político, foi deputado en 1902 por Negreira. O cénit da súa carreira acadaríao no cargo de fiscal xefe na Coruña, momento en que, no segundo semestre de 1936, moitos dos seus fiscais subordinados actuaron como acusadores en numerosos consellos de guerra celebrados por diferentes cidades galegas. Cando o seu falecemento, deste home que abrira en 1937 as actuacións de embargo contra Ánxel Casal, chégase a escribir –con linguaxe tópico e homologado– que “su honorabilidad quedó bien patente, lo que le valió el aprecio y estimación generales de sus jefes, subordinados y público en general”.

Xosé Enrique Acuña foi curador da mostra

“Os artistas de Ánxel Casal. Arte e edición nunha Galicia entusiasmada”

presentada no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela en 2005

2 thoughts on “Edicto xudicial ou un gran poema a Ánxel Casal?

  1. (Arredor de Gustavo Varela Radío.)

    Por motivos familiares sei que GVR era o dono do inmoble no que estaba a editorial Nós polo que é posíbel que o expediente no que se executa o embargamento do 1937 (o do segundo edicto) fose polas rendas pendentes do aluguer da rúa do Vilar, 17 de Compostela,

    A familia Varela Radío, sobre todo o pai, tiña un grande vencello coa “Institución Libre de Enseñanza” e GVR mesmo foi “depurado”, a “sorprendente destitución” da que falar o artigo. (Máis en: https://www.dxustiza.es/index.php/gal/na-memoria/17-generalgal/na-memoria/28-gustavo-varela-o-fiscal-depurado).

    Polo menos un dos fillos de GVR, Manuel Varela Gutiérrez de Caviedes, desfrutou en 1930 dunha das bolsas da “Junta de Ampliación de Estudios” para estudar obstetricia en Alemania.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *