BiosBardia

O país dos libros en galego

Requisitorias militares e tantas outras historias sumadas

Xosé Enrique Acuña.

Había que dar con eles. De feito, as listaxes dos que procuraban podían estar preparadas moito antes. Escritas en días previos a xullo de 1936 e algunhas, por mans civís, xa mesmo datarían de outubro e novembro de 1934. Mais desta vez a rigorosa pluma que as redactaba era xa militar e a súa linguaxe era filla dun bando de guerra con claro bafo africanista. Toda unha máquina engraxada para que a xustiza castrense, nacida do golpe de estado contra a República, lograse atrapar, e unha por unha, as miles de persoas que por todo o territorio galego tentaron de xeito desproporcional, con armas ou sen elas, facer fronte ao levantamento armado de todas e cada unha das gornicións do exército español emprazadas en Galicia.

Pasaran ben poucos días do éxito da sedición, e a cumprir ordes emanadas polos dirixentes do alzamento, a efectos de transgredir e falsificar a legalidade republicana, póñense en marcha xulgados militares, creados ás veces coa categoría de eventual, que se apropian dunha xustiza que a partir dese momento, e ilegalmente, comezou a lanzar incontables e á vez temibles requisitorias. Estes xulgados militares e os seus xuíces instrutores pasan a recibir informacións da garda civil, da policía e dos responsables das activas bandas irregulares e milicias falanxistas que, vingativas, se sumaron ás delacións facilitadas desde a patronal, do estamento relixioso e da militancia feminina e masculina dos partidos da dereita católica. Entre todos, dotaron aos xulgados militares, e aos seus mentores civís, das biografías anteriores ao 36 de todos os activistas de esquerda e dos militares e soldados que non se quixeron sumar ou tentaron parar o golpe. Dos seus actos nos días mesmos do alzamento e das circunstancias persoais, militantes e anteriores, que os facían ser merecentes de “requisitoria” e castigo.

Os militares firmaban as requisitorias e, na maior parte dos casos, pasados uns días, estas aparecían publicadas nos xornais diarios coa data orixinaria a contar no que tocaba ao prazo de entrega dos reclamados. Circunstancia que case sempre implicaba que os perseguidos, moitos deles imposibilitados para ler persoalmente —por causas obvias— a prensa, caían de inmediato na consabida declaración de “rebeldes” logo de incumprir uns establecidos e mínimos prazos de “presentación”. Toda unha escritura de comunicación e ameaza deseñada para procurar a todos aqueles homes —tamén a certas mulleres— que non lograron ser localizados nos seus domicilios habituais polas diversas forzas represivas que se lanzaron á procura de persoas que os militares triunfantes —e os civís colaboracionistas— sinalaron para seren detidas e xulgadas. O fin da requisitoria non era outra, cando menos nos primeiros meses desde xullo do 36, que prendelos para de seguido sometelos a consellos de guerra como os que, con sentenzas á “máxima pena”, conduciron a tantos asasinatos por fusilamento en todas as cidades galegas.

Con todo, a literatura, a propia escrita, destas requisitorias castrenses é todo menos que afortunada. Detéctase unha sensible distancia de clase entre os militares redactores e a maioría dos reclamados. De feito, se toca perseguir a persoas con profesións de prestixio social, os militares instrutores semella que están dotadas de maior capacidade de información. Mais se os requiridos forman parte da clase obreira ou son labregos, xornaleiros ou mariñeiros, sorprenden tanto os mínimos detalles que se facilitan por veces dos reclamados, como a linguaxe clasista empregada, os erros e descoidos ou, sobre todo, a presenza de simples alcumes ou meras referencias de oficio e veciñanza. Con todo, as máis das veces, dado o estado de terror, abondaba para que as requisitorias acadasen o seu fin punitivo.

Rematado o período que coincide coa contenda militar 1936-39, boa parte das novas requisitorias xa se centran nos guerrilleiros que continuaban a loita desde a clandestinidade. E estas, tampouco destacaron pola pulcritude de datos. Mais si mantiñan intacto o autoritario da súa prosa. Como se desprende da que en 1943 persistía, por enésima vez e sen éxito, na localización da partida guerrilleira liderada  por terras de Vigo polo lendario Xanote: “Se ruega a las autoridades que practiquen las más activas gestiones para la busca y captura de los delincuentes, así como a los vecinos de los ayuntamientos de Porriño, Mos, Redondela y demás pueblos limítrofes, a que coadyuven y colaboren con las autoridades, para el descubrimiento de los malhechores, que merodean por los montes inmediatos a las citadas comarcas”.

Luis de Vicente, presidente do Celta e represor franquista

Luis de Vicente, o día do seu casamento cunha das fillas da familia Tapias, en Vigo, no 1921.
Luis de Vicente, o día do seu casamento cunha das fillas da familia Tapias, en Vigo, no 1921.

Nese anos de matanzas, escribían e “instruían”, entre outros, militares golpistas como Manuel Lage Becerra, Francisco Arriaga Seoane, Manuel Ariza Diez de Bulnes ou Luis de Vicente Sasiain. E se queremos fixar un retrato-tipo da figura dun destes “Juez Instructor” poderiamos incidir na biografía do último dos citados. Así, este Luis de Vicente Sasiain era en 1907 un simple tenente que chegado 1915 xa logra destino na “Octava Región” como “secretario de causas”. Mais a súa historia persoal non é outra cousa que unha traxectoria e un orixe común a de tantos outros militares españois. Fillo dun coronel de carabineiros, herda oficio paterno e logra casar cunha muller da poderosa familia Tapias de Vigo. E nesta cidade, na que forma familia e se dota dun amplo círculo de amizades, incluída a colonia alemá, participará —en 1917 e desde a xustiza militar como capitán— na persecución de líderes socialistas e republicanos vigueses como Amado Garra, José Araújo, Alejandro Viana, Joaquín Loredo e José Gómez Osorio. Sábese que serve en destinos pontevedreses e, xa como comandante, no “Regimiento de Cazadores de Galicia” con base na Coruña. De hábil sociabilidade burguesa, de volta en Vigo, en decembro de 1929 logra ser elixido presidente do Celta, club de fútbol que utilizou para incrementar a súa posición de privilexio na cidade, e máis despois de que, en xullo de 1931, pase a unha obrigada situación de militar en “retiro”, xa chegado o tempo republicano. Famoso na cidade pola acumulación de cargos directivos, en 1932 aínda ocupaba a presidencia do Celta, á que sumará en breve a das federacións galegas de fútbol e hockey herba. Tamén directivo do Casino vigués, co alzamento de xullo de 1936 —xa non era presidente do Celta— reintégrano no exército, e o de novo comandante Luis de Vicente súmase con entusiasmo aos golpistas até o punto de que acepta o cargo de xuíz militar na “plaza de Vigo”. E faino malia que un seu irmán —Martín de Vicente, médico e profesor do Instituto de Vigo— vai ser suspendido do seu cargo docente por motivos políticos. El, pola contra, á vez que xuíz militar, logra en 1938 que o nomeen profesor axudante nese mesmo centro vigués no que cesaran de emprego e soldo ao seu irmán Martín.

Entre 1936 e 1939, Luis de Vicente Sasiain, exerceu a instrución de boa parte dos sumarios que, xa convertidos en consellos de guerra, deron lugar a longas condenas de cárcere e numerosas execucións sumarias acontecidas en Vigo. Rematado o “Alzamiento”, Luis de Vicente continuou no seu cargo de xuíz castrense, volveu a acumular cargos —presidente da Federación Galega de Fútbol, presidente da Cruz Vermella— e seguiu por un pequeno tempo a lanzar requisitorias contra fuxidos e desertores, antes de falecer en decembro de 1941. Toda unha biografía ben distinta á de tantos (coas súas familias) que perseguiu e, fatalmente, logrou que as súas vidas se truncasen ante piquetes de fusilamento ou se perderan por cárceres e prisións.

Liña incompleta de requisitorias franquistas en Galicia e historias propias do seu tempo

13 de agosto de 1936. Requisitoria

Pepe el Bagullo, procesado por el supuesto delito de auxilio a la rebelión y tenencia de armas, comparecerá en término de 24 horas antes este Juzgado Militar Eventual número 2 (…) El comandante Juez, Benito Otero”.

Outras noticias dese día

Morre no Hospital de Pontevedra “un revolucionario de Tuy”. O “industrial” Gumersindo Rodríguez Costas, de 36 anos, “fuera herido en los montes de Tuy, con motivo de los sucesos revolucionarios, al hacer frente a las fuerzas del Ejército. Considerándolo cadáver, se le recogió en unión de otros, y fue llevado al cementerio y cuando un sacerdote estaba recitando unas preces, antes de proceder a su sepultura, vióse que movía la cabeza y que estaba vivo”. En Cambados, “falangistas, Guardia civil y carabineros” practicaron rexistros e detencións nas parroquias de San Miguel, András e Corón: “El número de armas, de toda clase, recogidas en el Cuartel de la Guardia civil, pasa de la cifra de 600”. Agustín Varela Sáenz, “Teniente Coronel de artillería retirado” e Enrique Martínez del Río, “gerente de la Caja de Ahorros Municipal” presiden en Vigo a comisión que administra a “Entrega de oro a la Patria”. Desde A Coruña se anuncia que, por orde do “General jefe de Ejército del Norte”, os clientes de “hoteles, cafés, bares y demás establecimientos públicos” non poden escoitar “audiciones de emisoras no afectas al movimiento militar”. O gobernador civil desta provincia, autoriza o uso da “bandera bicolor como bandera de España” e, á vez, prohibe “en absoluto, todas las demás”. O alcalde de Ferrol prohibe “la exhibición de fotografías de artistas de café cantantes”. Abd el Kader, delegado del Gran Visir do Rif, ofrece a Franco 20.000 guerreiros.

27 de agosto de 1936. Requisitorias

“Cameselle Benito, Manuel el Portugués (a) El Mal Casado, el primero de ellos vecino de Bembibre, Ayuntamiento de Lavadores, cuyas demás circunstancias personales se ignoran (…) El Comandante Instructor, Francisco Arriaga Seoane”.

“Manuel Fandiño Ricart, José Santiago, Jose Paz, Ezequiel Collazo, Germán Rodríguez, Mariano Pintos, Andrés Cordero, Robustiano Collazo, Indalecio Rodríguez, directivos del Sindicato de Industrias Pesqueras y Lateros de Vigo. (…) Heliodoro Fernández, Manuel Maquieira, Manuel Ponte, Federico Carbajo, Primitivo Castro, Manuel Trigo; Máximo Tojo, directivos del Sindicato de Hojalateros de Vigo (…) Guillermo Barros Cela, Ramón Martinez Rodríguez, Agapito Rodríguez, directivos de la Sección de Confiteros y similares de Vigo (…) El Capitán Juez Instructor Manuel Lage”.

Outras noticias dese día

O gobernador civil da Coruña estende unha circular “advirtiendo que toda persona que oculte en su casa a algún individuo perseguido por la autoridad, incurrirá en la misma responsabilidad que se impute al perseguido, haciéndose responsable de ello al cabeza de familia”. Impónselle unha multa de 10.000 pesetas a Valeriano Gayoso, veciño de Tui, “por haber dado facilidades para incautarse de explosivos de Unión de Española de Explosivos de la que era representante y por su actitud incorrecta en un Consejo de guerra”. A garda civil de Lalín custodiou “dos camionetas llenas de armas de fuego de diversas clases” que foran recollidas en diversas parroquias dese concello.

8 de setembro de 1936. Requisitorias

Requisitoria de Pepe Bagullo, en agosto do 1936.
Requisitoria de Pepe Bagullo, en agosto do 1936.

“Reijas Emilio, casado, de treinta y tantos años, vecino de Oleiros; Otero Ramón, soltero, de unos veinte años, vecino de Oleiros; Tielas, hijo mayor del peatón de Fiolledo, todos del ayuntamiento de Salvatierra (…) por supuesto delito de sabotaje (…) Melón Evaristo, Ballesteros Domíngues, Soriano alias El Peludo, el primero jefe de los Arbitrios de Teis, y ambos vecinos de Teis (…) por supuesto delito de rebelión (…) Ennes Antonio, Collazo Celso; un tal Bouzas que es maestro de Aboal; Soto Luis, también maestro; un tal Carballo, vecino este último de la parroquia de Gargamala; Barros Teodoro, todos ellos como cabecilllas (…) por supuesto delito de rebelión (…) Casasnovas Benito, alcalde de Puenteareas, Cobelo González Herminio, conocido por Cobelo; Troncoso Ramón, alias Pielroja, domiciliados en Puenteareas (…) por supuesto delito de rebelión militar (…) Fuertes, Heriberto; Moure Justo y Gil, los tres del Comité del Frente Popular de La Cañiza (…) por el supuesto delito de sedición”.

Outras noticias dese día

“Por todos los lugares se puede apreciar que el amor es la respuesta al puño cerrado y que se acabó para siempre la separación de clases, pues todos somos hermanos”, palabras do xeneral Millán Astray nunha intervención efectuada ante o micrófono de Radio Coruña. En Ferrol, o “Sargento de la Guardia civil, Manuel Cabral Caamaño y los guardias a sus órdenes Isidro García y Abraham Usal, en unión de varios falangistas” localizaron e detiveron, despois dun intenso tiroteo, “a los significados anarquistas, Nicasio López Hidalgo y Manuel Ardán [Ortiz?], ambos fabricantes de bombas y explosivos y dirigentes de la F.A.I.”. A continuación, “después de interrogados detenidamente” descubríronse enterradas “a un metro del suelo un depósito de armas y municiones”. De inmediato, os detidos “por estar incursos en el artículo cuarto del Bando declaratorio del estado de guerra, fueron pasados por las armas”.

12 de setembro de 1936. Requisitoria

“Laredo Estévez, José, soldador de la Fábrica de Estampación de Hojadelata del Calvario, Ballesteros Estévez, Alejandro, sobrino del hornero del Calvario, apodado El Barbas, Soteliño, Narciso, del Calvario, barrio de Riomao, Vázquez Alveos, José, guardia urbano, vecino de San Juan del Monte —Casa Quintenla— (…) El Capitán Juez Instructor, Manuel Lage”.

Outras noticias dese día

Julio Barreras, director de Hijos de J. Barreras S.A., escribe ao comandante militar da praza de Vigo para lle comunicar que os “525 obreros y empleados” que traballan na súa factoría naval doaron ao exército 2.781,50 pesetas. Na mesma carta subliña que ”la circunstancia de ser los donantes obreros metalúrgicos, entre los cuales la propaganda marxista había llegado a tener hondas raices, hace mucho más significativo este gesto”. O Xulgado de Negreira trata de identificar “la personalidad del cadáver de un hombre de edad aproximada a 55 años, pelo negro canoso, cara alargada, que por su aspecto parece ser fogonero o empleado marítimo. Vestía chaqueta negra, pantalón de dril amarillo, camisa gris; en la chaqueta tiene una inscripción Albion Mouse Buenos Aires, Cangallo Esq. Maipú, y la boina con que se tocaba dice en el forro Alejandro García, Muros”. O cadáver aparecera “no lugar denominado Estivada de Lapido”.

13 de setembro de 1936. Requisitorias

 “Alfonso Morra, que vive en San Juan del Monte, al lado del río, un sujeto apellidado Loto, hijo del Sordo que vive cerca del anterior; Fernando Lago, carpintero, con domicilio en Pardavila; y los tres hermanos conocidos por Los Carabellones, domiciliados en Riomao” (…) El maestro de escuela de Piñeiro, Santa Cristina de Lavadores, el hijo pequeño Do Ferreiriño, Santa Cristina de Lavadores, Pepe Merrello y Emilio Quintas (…) El Capitán Juez, Manuel Lage”.

Outras noticias dese día

A “Delegación Militar de Instrucción Pública” cursa ordes desde A Coruña para que, antes da súa entrada nas escolas, os nenos formen para cantar o “Himno a la Bandera”. No texto explícase que “una vez en la sala de clases, tras el saludo cristiano, recibirán del señor maestro la explicación y significación del salvador movimiento que lleva el Ejército”. Ao rematar as aulas “se arriará la Bandera en tanto los niños entonan el indicado himno”. En Santiago son fusilados, Juan Jesús González Fernández, Serafín Mariño Santos, Faustino Liste Forján, José Tourís Castro e José Pose Miguens: “Don Juan Jesús recibió con fervorosa devoción los auxilios espirituales, y trabajo celosamente para que los compañeros le imitasen en su conversión a Dios nuestro Señor”. Detido na Lama Adolfo Piñón Silva, tesoureiro da Casa del Pueblo de Pontevedra, “ocupándosele un aparato de radiotelegrafía, un machete de grandes dimensiones, varios pistones para la fabricación de bombas y 67 pesetas”. Do depósito municipal de Vimianzo fúgase Manuel Álvarez Gándara El Curdas, que estaba detido a disposición da “Autoridad militar”. Expectación ante a novillada “pro-Ejército” que se celebrará en Vigo. Toureará Ramón Álvarez El embrujo de Galicia.

13 de novembro de 1936. Requisitoria

Risca portugués que vive en Riomao, barrio de la Mina; Alfonso Moreda, de Riomao –junto al río–; Eulogio Moreda, hermano del anterior con el mismo domicilio; José Viéitez El Loto, de Riomao; El Macrino, que vive frente a la casa de Maceiras en Riomao; José Oliva Moreno, que vive detrás del horno de Maximino Lago; Cabezo yerno de La Carcona, de Riomao, junto al río; Antonio Ballesteros; Lola Viéitez; un cojo que tiene la taberna en la calle del Sanatorio; Manolo Cajapoquitos que habita en Riomao, frente a la Escuela Nacional; un tal Arturo, tartamudo, que reside en Riomao de Arriba, al lado de Benita de La Amadora; Ernesto, nieto de La Ferreira; Manuel González Fresco; Evangelino Taboada Vázquez, Martín Juncal; Manuel Lamas Lens, empleado de arbitrios y Ángel Hernández que tenía una taberna en la calle del Triunfo (Calvario) (….) El Capitán Juez, Manuel Lage”.

Outras noticias dese día

Orden do comandante militar de Vigo Felipe Sánchez: “Mañana con la anticipación necesaria a las horas señaladas por los Consejos de guerra, se concentrarán en las inmediaciones del Palacio de Justicia de esta ciudad un piquete de la cuarta Campañía del cuarto Batallón, a las órdenes del alférez de Complemento D. Enrique Gregorio, con veinte hombres y un suboficial, el cual se pondrá a las órdenes del señor Presidente de dichos Consejos de Guerra”. Ese día ían ser xulgados Florencio Freiría, José Araújo Pérez e máis Alejo Diz Jurado “y otros”. José Araújo e Alejo Diz foron fusilados.

 12 de xaneiro de 1937. Requisitorias

“Romero González, José (a) El Merrello, de treinta y siete años y soltero; Santos Caride, Gullermo (a) El Quique; su hermano Jaime; Rodríguez Lorenzo, Fernando (a) El Navizas, de treinta y siete años y casado, y el hermano de éste José, de treinta y un años y también casado; los tres primeros naturales y domiciliados en el barrio de Naya, del ayuntamiento de Lavadores, y los dos últimos en el de San Pedro de Sárdoma (…) como presuntos reos de rebelión militar e insulto a fuerza armada por asesinato frustrado” (…) “Juan, conocido como El Trampón, alto, delgado, ojos castaños, moreno, tocado de gorra de visera, casado con Asunción Da Cuña, vecino de Porriño (…) Debe ser oído en causa que instruyo, por el supuesto delito de rebelión militar” (…) El Comandante Juez Instructor, Luis de Vicente”.

Outras noticias dese día

Faise público por El Pueblo Gallego o cese do seu redactor xefe, xornalista e poeta Julio Sigüenza: “Al dar publicidad a esta determinación, nos creemos relevados de consignar explicación alguna, ya que nuestro lectores y su probada discreción no precisa de ella”. Satisfacción da comandancia militar de Vigo pola doazón do empresario Casimiro Gómez polo “importe de la manutención y cuidado de varios miles de aves y algunas cabezas de ganado vacuno y lanar de su Granja de Monteporreiro, desde que fueran donadas para el Ejército hasta que se mandaron a los diferentes frentes”. Na capela da prisión viguesa ten lugar a “solemnísima ceremonia de la conversión a las claras y redentoras aguas de Cristo, del súbdito argentino León Frigmman”. O Padre Nieto “impuso al neófito los nombres de León Arturo de la Merced”. O “novo cristiano (…) fué obsequiado con tabaco y ropas”. No Cine Royalty da mesma cidade proxéctase o filme “El diablo se divierte”.

22 de decembro de 1936. Requisitoria

“Eduardo Araújo Conde, José Araújo Conde, Acuña, de Riomao de Abajo, Álvaro Ballesteros, Arturo, que vivía en el Seijo en el callejón que empieza al lado del Colegio de las Monjas, Lanin, Abraham, Matamoros, que se hospedaba en el Hotel Macheta, un practicante del Hospital Municipal, bajo y grueso, un chofer alto y delgado que prestaba servicio a un médico y tenía una novia en el Romil, Juan empleado de comercio, que vivía en la Herrería, Bolas, corredor pedestre que vivía en el Calvario, Barrigas traficante de pescado que vivía en el Berbés, Eduardo, barbero que vivía hacia el Canadelo Alto, un barbero que vivía hacia el parque de bomberos y que trabajó en una barbería de la calle Carral, Hipólito Rodríguez Soto, dibujante, barrio do Lameiro (Bembrive), Balbino Riveiro de Gandariña (Lavadores), un tal Mouriño, un tal Trindade, Troncoso, concejal del ayuntamiento de Puenteareas, Fernando Rodríguez Taboada del lugar de Barujanes (Lavadores), Claudio Pérez Fernández, del lugar de Piedra (Bembrive), José Villa Rodríguez, del lugar de la Piedra (Bembrive), Enrique Villar Arce, de la Piedra (Bembrive), Antonio Riveiro (a) Marijuelo, de la parroquia de Sárdoma, Avelino Alonso, guardia municipal de Lavadores con domicilio en Teis, El Bizco, maletero, El Coruña que trabajaba en un bote propiedad de José Díaz Vázquez de Los Caños, Olegario Magdalena del barrio del Outeiro (Bembrive), José Corral (a) Baldrajero, del barrio do Outeiro (Bembrive), Erundino Rodríguez Román, del barrio del Outeiro (Bembrive), Manuel Rodríguez Cabaleiro, labrador del barrio del Mosteiro (a) Hijo del Chanico del barrio del Mosteiro. Antonio Alonso Leirós (a) Pinelas, carbonero del barrio de Carballal (Bembrive), Adelio Álvarez Posada del barrio del Outeiro (Bembrive) cuyas demás señas personales se desconocen, comparecerán en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo el apercibimiento que de no hacerlo serán declarados en rebeldía (…) El Comandante Instructor, Manuel Ariza “.

Outras noticias dese día

Consello de guerra en Vigo contra “el paisano José Silva Ferreira, por el delito de rebelión”. Preside o coronel de infantería retirado Lino Cordal Martínez e como defensor actuará “el alférez de complemento, José Queizán Hermida”. Consello de guerra en Santiago contra os ferroviarios, Ramón Bravo Daviña, Eladio Llanos Saenz e veda Docampo Blanco. O fiscal Pérez Ardá solicita par eles “la pena de reclusión perpetua”. Foron “pasados polas armas” no parque do Arsenal de Ferrol, o “Cabo de Artillería de la Armada, Jesús Rodríguez Portela, y los marineros Eulogio Estévez Rodríguez y Manuel Veiga Vázquez”. Consello de guerra en Pontevedra contra José Rodríguez Pereira, Pedro Franqueira, Manuel Dasilva Barbosa (súbdito portugués) e Juan Blanco Agulla, de Salcedo.

12 de xaneiro de 1937. Requisitoria

“Cachafeiro Campos, Ramón (a) Chingolo, natural y vecino de Campo Lameiro; González Padín, José (a) Chiscarro, natural de Oubiña (Cambados), y Bandín Fariña, Manuel, natural de Valga, sin más datos (…) El Comandante Instructor, Francisco San Martín”.

Outras noticias dese día

Faise público que “los talleres de La Zarpa, de Orense, han pasado a ser administrados por Falange Española de las JONS. En ellos se editará en muy breve plazo un periódico diario titulado Rumbo”. En Ferrol, a Comandancia General de Marina airea un acta de retractación de quince membros da Armada que “declaran no estar conformes con la política del Frente Popular, no pertenecer a secta masónica, y además prometen no pertenecer a partido político alguno (…) al propio tiempo que están de acuerdo con la finalidad del Movimiento Nacional”. Juan Merechet, “ingeniero director de la Societé des Etains de Silleda”, entrega ao Goberno Civil de Pontevedra “con destino a la suscripción para el Ejército” de 725’40 pesetas de “todo el personal a sus órdenes”.

13 de xaneiro de 1937. Requisitoria

“El Boletín Oficial de la provincia inserta una requisitoria contra César Alvajar Diéguez, antiguo periodista coruñés, que ultimamente desempeñaba el Gobierno civil de Soria para que comparezca ante el juzgado militar de dicha ciudad, en el plazo de diez días”.

Outras noticias dese día

O Gobernador Civil da Coruña estende unha circular desde a que vén de ordenar aos seus axentes que tomen nota de todas as persoas que blasfeman durante as conversas: “Hasta mi Autoridad han llegado quejas en tal sentido, y se me pide remedio adecuado para exterminar ese mal”. No texto insiste que agarda “que bastará la publicación y divulgación de esta Circular para desterrar la blasfemia de la provincia de mi mando”.

A Sociedad Gallega de Electricidad ingresa no Banco de España, a “beneficio del Ejército”, 1.402 pesetas que proceden dos “días de haber” propios do seu persoal. Recollida de donativos en Santiago con destino á locutora de Radio Clube Portugués a quen “la barbarie roja destruyó su domicilio de Madrid”.

13 de xaneiro de 1937. Requisitoria

“Sanromán Floriano, de veinte años de edad, hijo de Manuel y de Purifica, vecino de Panjón, Freitas Lima, José, de veintidós años de edad, hijo de Antonio y de Benedicta, vecino de Panjón; Puentes, José María, de veintiocho años, hijo de un portugués, vecino de Priegue; Fernando (a) Tres Misas, y Panteón, Serafín, ambos se cree que son vecinos de Priegue (…) el Comandante Juez, Benito Otero“.

Outras noticias dese día

En Ourense quedou instalada unha “gigantesca silueta del Generalísimo Franco”. Trátase dunha “proyección luminosa que alcanza más de 225 metros cuadrados, superficie jamás igualada en nuestro País”. Ao parecer logrouse proxectar, malia “las difíciles condiciones atmosféricas de Orense”, até “18 metros de altura por 13 de base, y en idéntico tamaño la bandera nacional con las palabras ¡Viva España!”. Avísase oficialmente de que os posuidores de aparatos de radio de galena sen licenza serán sancionados con multas de 27 pesetas a 300 pesetas. Se o receptor é de lámpadas, a multa ascenderá entre 100 e 500 pesetas.

19 de xaneiro de 1937. Requisitoria

“Viuda de Saloña, Chimono Elvira, natural de Bilbao, de 30 años de edad, más gruesa, viste con elegante traje negro, cojea de pierna derecha y se apoya en un bastón, acompañada de un hijo de unos 10 años de edad, rubio, pelo rizo y gordo (…) Dicha indivídua debe de ser oída por el supuesto delito de rebelión militar”.

Outras noticias do mesmo día

Leoncio Aspe y Vaamonde, gobernador militar de Pontevedra dita un bando para que entreguen as armas todos aqueles choferes e persoas que nas súas visitas a familiares na fronte de guerra se fixeron con “armas cortas y largas regaladas por aquellos o recogidas por propia iniciativa”. En catro días, ordena, deben de ser entregadas, armas e municións, á garda civil, para non ser denunciados por rebelión militar. Asemblea de mandos da Sección Femenina da Falange en Coruña. Na presidencia figuraban, “además de las de F.E. y española, las banderas de Italia, Alemania y Portugal”. O empresario pontevedrés Casimiro Gómez dona á Falange “un espléndido coche marca Latil, equipado para ambulancia con cuatro literas”. Afírmase na prensa que os “rojos” venderon obras de Velázquez, Zurbarán, Murillo e Goya, “sacados del Museo del Prado”, a cambio de “camiones de harina”.

20 de xaneiro de 1937. Requisitoria

“Domínguez Domínguez, Florentino, (a) Dentes, natural de Tuy, de 26 años, soltero y vecino de Sabarís, ayuntamiento de Bayona y cuyas demás circunstancias personales se ignoran, procesado por el delito de rebelión militar en causa número 138 (….) El Comandante Instructor, Benito Otero Brage”.

Outras noticias dese día

Na campaña de “Oro por la Patria” anúnciase que as entregas efectuadas en Vigo xa suman 161 kilos e 439 gramos. O xornal dos falanxistas galegos dá a coñecer que morreu en Salamanca, “en la serena placidez de su adhesión a la nueva España”, Miguel de Unamuno: “En medio del fracaso de su generación, ha podido ver, antes de morir, como la otra generación que le sustituía luchaba y moría por salvar a España”. Son fusilados en Ourense, Andrés Gálvez López, Serafín Pousa Prol, Antonio Souto Nieto, Juan Manuel Garrido Touriño, Manuel Senra Salgado, Fernando Garrido Fontán, Modesto Vidal Fernández, Ricardo Lemos González e Demetrio Álvarez González. A Federación Patronal de Vigo regala seis coches-ambulancias “al Ejército salvador de España”.

23 de xaneiro de 1937. Requisitorias

“Alfonso Moreda, cuyas demás circunstancias se ignoran y Montes Gallego, Humberto, natural de Vigo, albañil de profesión, hijo de Constantino y de Alcira, cuyas demás circunstancias personales se desconocen, deberán comparecer ante este Juzgado Militar (…) Estos individuos deben de ser oídos en causa que instruyo por el supuesto delito de rebelión militar. Vigo, 21 de enero de 1937. El comandante Juez de Instrucción, Luis de Vicente”.

“Pazos Benito, bajo, grueso, cuyas demás señas personales se desconocen, de oficio subcabo de guarda-muelles y un tal Chester, vendedor ambulante de hojas de afeitar, muy alto, delgado y rubio, mal trajeado (…) Estos individuos deben ser oídos en causa que instruyó por el supuesto delito de rebelión militar (…) El comandante Juez de Instrucción, Luis de Vicente”.

“Rodríguez Domínguez, José, El Bagullo, de ventisiete años de edad, hijo de Ángel y de María, soltero, natural y vecino de Panjón; Puentes, José María, de veintiocho años, vecino de Priegue, hijo de un portugués; Javier Costas Comesaña, El Ligero, de veintisiete años, casado, labrador, natural de Corujo y vecino de San Miguel de Oya, hijo de Manuel y de Brígida (…) para ser oídos en causa número 52, que instruyo por el supuesto delito de rebelión militar”.

“Araújo, Eduardo; que desempeñaba el cargo de presidente de Construcciones de Envases y Gomas, en julio último, y cuyas demás circunstancias se desconocen, se presentará ante el Comandante Juez Instructor, D. Francisco Arriaga Conde (…) para ser oído en causa que instruyo por el supuesto delito de rebelión militar”.

Requisitoria de Elvira Chimono, en xaneiro do 1937.
Requisitoria de Elvira Chimono, en xaneiro do 1937.

Outras noticias dese día

Na “Orden” da Comandancia Militar de Vigo se escribe que Teodoro Lozano Aguilera, “que todos los meses manda un donativo al Ejército”, este mes “en atenta carta manifiesta haberse quitado del vicio de fumar para poder enviar 25 pts de donativo”. Joaquín Fontán veciño da mesma cidade “regala con destino a los usos del Ejército un automóvil de su propiedad marca Essex”. Eduardo Pérez Hervada, xefe provincial da Coruña de “Prensa y Propaganda” opina: “No hay más que recordar los últimos tiempos de la democracia. Tiempo de coacción, de huelgas caprichosas o ilegales, de tiranía, de favoristismo, desbochorno. Tiempos en los que se perpetraban asesinatos desde la poltrona de la Presidencia del Consejo de Ministros; se preparaban revoluciones desde el elevado sitial del Jefe del Estado y se amnistiaba a ladrones y asesinos sin otro mérito que el haber desfalcado bancos”.

4 de febreiro de 1937. Requisitoria

“Vázquez Doval, Florentino (a) El Quico, de 25 años de edad, soltero, hijo de Francisco y Modesta, sin domicilio conocido, natural de Eijos (Orense), de oficio carbonero, procesado en la causa 1.196, por el delito de rebelión militar (…) El Comandante Juez Instructor, Benito Otero”.

Outras noticias dese día

Foi detida pola policía de Lugo Joaquina Mera Díaz, alias La Asturiana, coa acusación de ser autora do asalto e roubo da casa reitoral de Serantes que acontecera o 20 de febreiro de 1936. Nas “Normas de vida de la mujer en la Falange”: Punto 5º: “No traiciones tu magnífico destino de mujer, entregándote a funciones varoniles”; Punto 8º “Busca ser siempre el exacto complemento del hombre”. Homenaxe da Falange de Pontevedra a Alemania. O seu xefe provincial Jesús Suevos lembra que se cumpren catro anos de que se implantou o nacional-socialismo, eloxia a Hitler e refírese a Alemania como “maestra de Europa”. Á vez lembra a “Carlos V de Alemania y I de España” e afirma que España “podrá tener pronto un Imperio, imitando a Alemania e Italia”.

18 de febreiro de 1937. Requisitoria

“Gómez Martínez, Daniel (a) Pata Seca, natural de Marín, cuyas señas personales son las siguientes: alto, delgado, color pálido, pelo negro, usa gafas. Soltero, zapatero y de una edad aproximada de veintiseis a veintisiete años y domiciliado en Marín (…) para prestar declaración en causa que se le instruye por el supuesto delito de rebelión militar (…)”.

“Waldo Mallo, natural de Marín y domiciliado en el mismo punto, cuyas señas personales son las siguientes: grueso, pelo canoso, usa bigote, estatura mediana, de una edad aproximada de cuarenta y nueve a cincuenta años, casado, marinero, vivía en el barrio denominado Banda del Río (…) para prestar declaración en causa que se le instruye por el supuesto delito de rebelión.

“Pérez Gómez, Enrique (a) Xan del Río, natural de Marín, fogonero, domiciliado ultimamente en Bayona (…) para prestar declaración en causa que se instruye por supuesto delito de rebelión militar (…) El Comandante Juez Instructor, Manuel Trigueros”.

Outras noticias dese día

O alcalde de Pontevedra publicita un bando para que todo aquel que dispoña “de papel que no le sea imprescindible” o entregue no local facilitado polo gobernador civil. Un comercio desta cidade, La Modernista, acaba de recibir un “gran stock” de “lana miliciana”. Pídese que os libros para os feridos ingresados nos hospitais non se entreguen directamente en estes, senón que se realicen na Biblioteca Pública de Pontevedra onde “el Cuerpo de Archiveros” realizará unha “selección escrupulosa”.  Se anuncia un mitin no Cine Odeón de Vigo organizado polo SEU. Os oradores serán Jesús Suevos, e os falanxistas e escritores Ramón González Alegre e Modesto Prieto Camiña.

 18 de febreiro de 1937. Requisitoria

“Un tal Rosas, Presidente del Sindicato de Chóferes, afecto a la C.N.T., cuyas demás circunstancias personales se desconocen (…) Este individuo debe ser oído en causa que instruyo por supuesto delito de rebelión (…) El Comandante Juez Instructor, Luis de Vicente”.

Outras noticias dese día

A “Inspección Provincial de Primera Enseñanza” recalca nun comunicado que “ha visto con gran complaciencia el rasgo de los maestros nacionales de Creciente” Purificación Vila e Vicente García Neira, da directiva de mestres católicos, que doaron “a las autoridades un coche Hudson de siete plazas para que un medio de comodidad personal resultase útil para la Patria”. A “Comisión de Incautaciones de Bienes de la provincia de Pontevedra” manda instruír expediente de responsabilidad civil contra Manuel González Fresco, “vecino de Puenteareas”. Se suspenden varios xuízos na Audiencia de Pontevedra “por encontrase en el Frente los procesados”. Velada “Pro-Ejército” en Ourense: “Negarse a asistir a tal acto y por tanto no cooperar con su pequeño óbolo a la mayor recaudación, es despreciar a nuestros bravos soldados y tener en poco la sangre que por España derraman”. Mostra na Coruña de carteis de arte “chino y japonés” á que asistirán “las autoridades y el Visir de Gobernación de Majzen”.

5 de marzo de 1937. Requisitoria

“Un tal Teniente, sujeto alto, delgado, color pálido, que representa unos ventiseis años aproximadamente, viste mono azul con correaje negro y un gorro caqui, y cuyas señas personales son desconocidas, comparecerá ante este Juzgado Militar (…) dicho sujeto debe de ser oído en causa que se instruyó por supuesto delito de robo a mano armada (…) El comandante Juez de Instrucción, Luis de Vicente”.

Outras noticias dese día

Sen “formación de causa, por hallarse comprendido en el Bando último de la autoridad militar”, foi pasado polas armas en Ourense, Antonio Domínguez Pérez. O Delegado de Orden Público de Ferrol decreta ordes para que “cada cabeza de familia” entregue no prazo de 48 horas “una cama de hierro o de madera, con su correspondiente colchón, unha almohada, cuatro sábanas, dos mantas y una colcha”. De no facelo, “serán severamente sancionados”. O Palace Hotel de Vigo ofrece “precios especiales a falangistas y familiares”. Tres “señoritas de La Cañiza” se ofrecen como madrinas de guerra. “Se llaman Marisa, Marita y Maria José García de la Vega. Esta última con preferencia un requeté”. Dase por confirmado que na fronte de Arganda “ha sido recogido el cadaver del general ruso Lister”. El Pueblo Gallego informa aos lectores vigueses que queda inaugurado en Adis Abeba o Cine Italia.

12 de marzo de 1937. Requisitoria

“El Chileno, cuyas demás circunstancias se desconocen, deberá presentarse ante este Juzgado Militar de esta localidad en el término de 48 horas (…) Dicho individuo deberá de ser oído en causa que instruyo por el supuesto delito de rebelión militar (…) El comandante Juez de Instrucción, Luis de Vicente”.

Outras noticias dese día

Detido na Coruña Narciso Pena López, camareiro afiliado á CNT, por ter actuado na rúa Olmos contra o “Movimiento Nacional” onde disparou contra a forza cunha escopeta de dous canóns. Por no se presentar ás obras do aeroporto de Vigo foron multados “con cuatro días de trabajo o su equivalente en metálico” seis veciños de Sárdoma e Lavadores. Cine patriótico para os nenos das escolas públicas de Vigo. Na sesión, Jesús Suevos, xefe provincial da Falange, “cautivó a los niños con su amena charla”. “Una España para niños” é o título da charla do “camarada Valenti” nun acto que se celebra na Coruña en favor do “Auxilio de Invierno”.

18 de abril de 1937. Requisitoria

“Por la presente se pone en general conocimiento que aquellas personas que sepan el paradero de Rafael Quiroga Daviña, de cincuenta años de edad, hijo de Rafael y de Mercedes, secretario del juzgado municipal de Ribas de Sil, casado con Josefa Palomil Montoto, natural de Sigueiros, Ayuntamiento del Incio, y partido de Sarria, vecino de San Clodio de Ribas de Sil en el partido de Quiroga, estatura alta, ojos verdes, pelo canoso, nariz recta, boca regular, color moreno, viste traje oscuro de paño, lo manifiesten en este juzgado (…) previniendo que aquellas que ocultasen al citado sujeto, o sabiendo su paredero, no lo comunicasen en el plazo señalado, serán juzgadas inexorablemente. Dado el la plaza de Lugo (…) El Capitán Juez, Mariano P. Hickman”.

Outras noticias dese día

No Castelo de San Filipe de Ferrol son fusilados “los paisanos, vecinos de Santa Marta de Ortigueira”, Jesús Castaño Galdo, Jesús Verdeal Maseda, Germán Cervo Maseda, Jesús María Fernández Fernández, José Ribera Vieiros e o carabinero Manuel Ventosinos Pereira. En Santiago, execútase a Manuel Hermo Vidal, da Pobra de Caramiñal. Donativos para “los que luchan en el Frente de Asturias” recollidos na parroquia de Pígara: “Constantino Vázquez Seijido, párroco, madre y hermanos, 200 kilos de patatas, 100 litros de viño, cuatro botellas de aguardiente, dos de jerez quina, una botella de ron y tres kilos y cuarto de grasa de cerdo”. O gobernador de Lugo renuncia ás cincuenta entradas “que venía recibiendo diariamente” do Cine España a cambio “de un donativo por su importe, de la empresa para un fin benéfico”. Solicitan “madrina de guerra”, Mohamed Ben Alí e Mohamed Abdssalam, mariñeiros do Torpedero nº 2 de Ferrol. Na mesma cidade, consello de guerra contra o “Teniente Coronel Auditor de la Armada” Román Vicente y Garcia Cerviño, por “delito de rebelión”.

3 de xuño de 1937. Requisitoria

“Los sujetos conocidos por El Merello; Roberto (a) Cachopas; Florencio Araújo; Guillén; Juan Vázquez ex-guardia municipal; Amador (a) Bica, y Álvaro Ballesteros, cuyas demás circunstancias personales se desconocen, se presentarán ante el Teniente Coronel de Infantería, D. Tomas Varela Plata (…) como presuntos reos del delito de asalto a mano armada y asesinato de un falangista (…)”.

Outras noticias dese día

Manifestación en Pontevedra de apoio a Alemania polo bombardeo, por Katiuskas da “aviación roja”, do crucero “Deutschland” en augas de Ibiza. En Vigo, por causa deste mesmo incidente, nun discurso, Jesús Suevos saúda a Alemania que el entende como:  “sede de la corona de los romanos, torre fortísima, avanzada de Oriente, marca de Europa contra Asia (…) Saludo a ella y a su Señor Natural Adolfo Hitler. Conductor y Jinete del Tercer Imperio”. En Ourense, no trinque do comercio Los Chicos móstrase un “bello conjunto”: As fotos de Franco, Hitler, Mussolini e Salazar e un “cartel gigante del Duce” para completalo. Os “Flechas” de Marín, ás ordes dos seus xefes, os falanxistas Touriño e Cañavate, celebran unha misa de campaña “en honor del Santo y augusto Patron Fernando III, rey de Castilla y de León, iniciador del Imperio”. A Comandancia Militar de Marina “por orden de la autoridad procede a la venta” das redes para pesca que na Guarda “aparecieron” no domicilio de Jesus Martinez Salcido.

3 de agosto de 1937. Requisitoria

“Un tal Arenero, de oficio zapatero, vecino de Barreiro, Roberto Oya (a) Cachopas; Eugenio González alias Chepa, un cuñado de éste llamado Amador, Aranda y Gago del ayuntamiento de Lavadores (…) como presuntos reos del delito de rebelión militar. (…) Segundo Año Triunfal. El comandante Juez de Instrucción, Luis de Vicente”.

Outras noticias dese día

Detidos en Sanxenxo os veciños Agustín Acuña, Victoria Lorenzo e Victoria Acuña, pai, nai e irmá, respectivamente do “soldado desertor frente al enemigo” Manuel Acuña Lorenzo. Sepárase definitivamente do servizo aos profesores Clemente Echevarría Novoa, profesor de ximnasia da Escuela del Trabajo de Pontevedra, e a Francisco Otero Juncal, “maestro de taller de carpintería e ebanistería de la misma escuela”. Consello de guerra en Santiago polo delito de rebelión militar contra José García Mirás, Julio Meijome Tojo e Jesús Piñeiro Piñeiro. Na mesma cidade, por propagar “noticias falsas” foron denunciadas Josefa Abella Beiras e Carmen Tarrío Olmedo. Misa de desagravio en Ferrol “con motivo del aniversario del criminal bombardeo por la aviación roja del templo del Pilar de Zaragoza”. Estrea no Teatro García Barbón da película “El triunfo nazi en Alemania” organizada pola Falange de Vigo. Queda instaurado, “por orden de la autoridad”, o “Día sin postre”.

16 de xullo de 1940. Requisitoria

“D. Luis de Vicente Sasiaín, Teniente Coronel de caballería, Juez Militar eventual de la plaza de Vigo y de la causa número 357 del corriente año, seguida por el delito de atraco contra Amador García Coco y otros. Por la presente cito y emplazo a Guillermo Santos Caride (a) El Quique, de 27 años, hijo de Ceferino y de Julia, natural de Lavadores, a Manuel Rodríguez Fernández, de 26 años de edad, hijo de Benigno y Carolina, natural de Lavadores, los cuales comparecerán ante mi para responder en causa que instruyo por el delito de atraco y robo a mano armada”.

Outras noticias dese día

Informa El Pueblo Gallego que “nuestro querido camarada Álvaro Cunqueiro (…) se ha hecho cargo de la Jefatura de la Sección de Información de la Secretaría General de Movimiento”. Reclamo: “La Lotería del Alzamiento celebrará su sorteo el 18 de julio. ¡Español: Juega a la lotería del Alzamiento!”. Os italianos residentes en Vigo celebran un acto de confraternidade en homenaxe ao “Mariscal del Aire” Italo Balbo, “caído por la grandeza de Italia en los campos de batalla de África”. Nomeamentos masivos, con destino ás escolas da provincia de Pontevedra, de “maestros provisionales con el sueldo de 4.000 pesetas anuales, a favor de oficiales del Ejército”. Un veciño de Ponte Caldelas é denunciado “por negociar con pan blanco”.

17 de abril de 1943. Requisitoria

“José García Molares (a) El Mundo o El Maletas, Ramón Pereira Antelo (a) El Parrillero, Luis Quintas, Manuel Simón Campos (a) El Xanote, y otro conocido por El Madrid, cuyas demás circunstancias personales se ignoran, presuntos autores del robo a mano armada, seguido de asesinato, perpetrado el día 29 de marzo último, en el vecino de Petelos (Porriño), Fructuoso Costas Giráldez y quienes, al parecer, se encuentran huidos en contra del Glorioso Movimiento Nacional”.

Outras noticias dese día

A falanxista “Jefatura Nacional del S.E.U” transmite que “queda terminantemente prohibido el uso del distintivo del Ejército alemán sobre el uniforme del Partido”. No servizo de mensaxes da División Azul: “El voluntario José Alonso, está muy bien y abraza a los suyos”. Exhibición ximnástica no Colexio Alemán de Vigo presidida polos “jefes del partido nacional-sindicalista alemán a cuya cabeza figuraba el digno cónsul Don Ricardo Kindling”. Infórmase que Ministerio de Justicia concedeulle a liberdade provisional a 1.208 penados. Por viaxar “sin salvoconducto” foron sancionados os veciños de Ferrol José Berenye García e Josefa Mauriz Montero. Chega a Compostela, desde Madrid, o funcionario do “Cuerpo General de Policia, don Santiago Tojo, antiguo campeón de ciclismo de Galicia”.

 

 

 

 

 

 

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *